top of page

Bouwsteen voor een soortenmanagementplan

Samenvatting: 

’s-Hertogenbosch als stad maakt een jaarlijkse groei door van ongeveer 0.9%. Om deze groei te compenseren worden er in en rondom ’s-Hertogenbosch steeds meer woningen gebouwd. Bij deze ruimtelijke ingrepen moet rekening gehouden worden met de inheemse flora en fauna. Gebouw bewonende soorten als de gewone – en ruige dwergvleermuis zijn hier voorbeelden van. Maar er kan hierbij ook gedacht worden aan gierzwaluwen, huismussen, etc. Momenteel wordt voor elke ruimtelijke ingreep een aparte ecologische “Quick-scan” uitgevoerd. Hiermee wordt geïnventariseerd welke beschermde soorten er in het desbetreffende plangebied voorkomen. Aan de hand van de resultaten van een “Quick-scan” wordt beoordeeld of er aanvullend onderzoek nodig is. Hierna worden mitigerende maatregelen beschreven om de gevonden soorten te compenseren. Dit is een langdurig en kostbaar proces, gemeente ‘s-Hertogenbosch streeft er naar deze procedure te versoepelen.

Vleermuisonderzoek  Uhlelo Ecologisch Onderzoek
Gierzwaluwonderzoek Uhlelo Ecologisch Onderzoek

Gebiedsgerichte ontheffing

Dit is te realiseren met een gebiedsgerichte ontheffing, waar als grondslag een soortenmanagementplan (SMP) voor opgesteld wordt. In een SMP wordt op grootschalig niveau beschreven welke beschermde soorten waar in de gemeente voorkomen en tevens worden de maatregelen beschreven waarmee de desbetreffende soort beschermd wordt. Hierdoor kunnen tekorten en/of verlies van verblijfplaats of andere essentiële aspecten als vliegroutes vroegtijdig gecompenseerd worden. Dit stagerapport dient als bouwsteen voor een SMP voor de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 

In 29 veldbezoeken zijn 5 wijken geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Deze wijken zijn: de Kruiskamp, Maaspoort, Muntel & Vliert, het Stadscentrum en de Groote wielen. Ook is de effectiviteit van mitigerende maatregelen in de vorm van vleermuiskasten getoetst. Er is actief gezocht naar paarverblijven, massa winterverblijven en vliegroutes van de gewone – en ruige dwergvleermuis. Hiernaast zijn in 3 wijken (Orthen, Orthen West/Links en Zuid-Oost) en 2 natuurgebieden (’t Groot Wiel en de Vughtse Heide) vleermuiskasten gecontroleerd op de aanwezigheid van vleermuizen.

In de Kruiskamp zijn significant de meeste verblijven gevonden, hierdoor is de Kruiskamp een kostbare wijk voor de instandhouding van de verschillende vleermuissoorten. De Groote Wielen bleek het minst in trek onder de verschillende soorten, hier werd een enkel baltsende gewone dwergvleermuis waargenomen waar het paarverblijf niet van vastgesteld kon worden. De Groote Wielen is een nieuwbouwwijk waarvan de bouw in 2007 is begonnen, en waar nog steeds ruimtelijke ingrepen plaats vinden. Daarnaast worden woning zo energiezuinig en luchtdichtmogelijk gebouwd, mogelijk zijn hierdoor de gebouwen ontoegankelijk voor vleermuizen.

IMG-20181121-WA0006.jpg
bottom of page