top of page

Nader onderzoek naar gierzwaluwen
en vleermuizen

Op 36 locaties door heel Nederland voert Uhlelo nader onderzoek uit naar gierzwaluwen en vleermuizen. Vleermuizen en gierzwaluwen en hun verblijfplaatsen, zijn streng beschermd door de Wet natuurbescherming. Bij ruimtelijke plannen is een quickscan vereist om te voldoen aan Wet natuurbescherming. Wanneer de aanwezigheid van beschermde flora en/of fauna aangetoond is tijdens de quickscan, is nader onderzoek geboden.

Gierzwaluw onderzoek Uhlelo
Vleermuis onderzoek Uhlelo

Vaste verblijfplaatsen

In Friesland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland voert Uhlelo aanvullend ecologisch onderzoek uit naar aanleiding van de resultaten van de quickscan. Met de quickscan is de aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen aangetoond. Het kan namelijk voorkomen dat een deel van de te slopen bebouwing binnen het plangebied, geschikt is als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. Of dat het te renoveren gebouw zich bevindt in de directe omgeving van broedplaatsen van deze beschermde dieren. Aanvullend onderzoek dient uit te sluiten of het plangebied geschikt is dan wel gebruikt wordt als leefomgeving door deze dieren.

Om te bepalen of er bij de voorgenomen werkzaamheden sprake is van overtreding van de Wet natuurbescherming, dient aanvullend onderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek achterhaalt welke functie(s) het plangebied voor hen vervullen.

 

De centrale vraag is of de geplande uit te voeren werkzaamheden conflicteren met de soortbescherming van de gierzwaluwen of vleermuizen, binnen de Wet Natuurbescherming. Het vervolgonderzoek beoordeelt het effect op de gunstige staat van instandhouding van de gierzwaluwen of vleermuizen bij de uitvoering van de geplande werkzaamheden. Dit brengt in kaart wat het potentieel effect van de werkzaamheden is op de aanwezige beschermde soorten. In dit onderzoek worden de maatregelen die getroffen moeten worden om aan de Wet natuurbescherming te voldoen beschreven. Met behulp van de resultaten is bepaald welke gevolgen de voorgenomen plannen voor deze soorten hebben.

bottom of page