top of page

Wet Natuurbescherming

Soortbescherming geregeld per Wet


Wat is de Wet natuurbescherming?

De regels voor bescherming van natuurgebieden, soorten en bossen staan in de Wet natuurbescherming. Deze wet is sinds 2017 in Nederland van kracht en vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. De wet moet ervoor zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan en kwetsbare soorten niet uitsterven.

Waarom bestaat is de Wet natuurbescherming?

Nederland is een dichtbevolkt land, waarbij mensen, dieren en planten dicht op elkaar leven. Hierdoor is bescherming van soorten cruciaal. Veel planten- en diersoorten zijn met uitsterven bedreigd, ook in Nederland. De kwetsbare soorten moeten beschermd worden omdat ze belangrijk zijn om de natuur in evenwicht te houden. Het is dan ook noodzakelijk dat we verantwoording nemen voor natuur behoud. De Wet natuurbescherming is opgericht om de regels omtrent natuurgebieden, soorten en bossen te vereenvoudigen. Door de eerdere drie wetten te laten vervangen door één algehele Wet natuurbescherming zijn onduidelijkheden afgenomen, sluit de Wet beter aan op internationale afspraken en zijn verantwoordelijkheden toegewezen.

Wat staat er in de Wet natuurbescherming?

Kort gezegd, de regels over natuurbescherming vind je terug in deze Wet. De wet beschrijft welke soorten beschermd zijn en wie verantwoordelijk is voor de bescherming. De verantwoording voor natuurbeleid ligt door de Wet natuurbescherming voor een groot deel bij de provincies. De wet beschermd de Nederlandse flora en fauna. Denk bijvoorbeeld aan vleermuizen, gierzwaluwen en steenuilen, deze soorten worden door de wet beschermd.

De Wet natuurbescherming bestaat onder andere uit 2 richtlijnen: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. In deze richtlijnen wordt beschreven welke flora en fauna en hun leefgebieden worden beschermd door de EU lidstaten. De vogelrichtlijn is gericht op in het wild levende vogelsoorten, de habitatrichtlijn richt zich op alle dier- en plantsoorten die in het wild voorkomen. Samen zorgen deze richtlijnen voor soort- en gebiedsbescherming. Naast soorten beschermd de Wet natuurbescherming ook de verblijfplaatsen van deze soorten. De wet staat het niet toe om beschermde diersoorten te verstoren, te verwonden of om hun verblijfplaatsen te vernielen. Voor beschermde planten is het verboden om de plek waar ze groeien te vernielen.

Kan ik een ontheffing aanvragen?

Wil je een huis renoveren of een gebouw slopen? Dan is ecologisch onderzoek verplicht om in kaart te brengen welke soorten voorkomen in dit gebied. Laat dus altijd ecologisch advies uitvoeren voordat je begint met een ruimtelijke ingreep. Wanneer een ecoloog uitgewezen heeft dat op de locatie van de activiteit geen beschermde soorten aanwezig zijn of er geen schadelijke effecten op deze soorten zijn, dan is er geen ontheffing nodig.

Wanneer er wel beschermde soorten aanwezig zijn dan wijst ecologisch onderzoek uit of deze beschermde soorten nadelige effecten zullen ondervinden van de werkzaamheden. Ook wordt er gekeken welke compensatie en of mitigatie maatregelen nodig zijn om de natuur te beschermen. Om de ruimtelijke plannen door te zetten moet een ontheffing aangevraagd worden, dit kan worden aangevraagd bij de provincie. Zonder ecologisch onderzoek wordt een ontheffingsaanvraag afgewezen.


Comments


bottom of page