top of page

Beschermde soorten


Wanneer het voortbestaan van een plant- of diersoort bedreigd wordt, krijgen ze de status van beschermde soort. Nederland kent ook beschermde soorten. Van de ongeveer 40.000 diersoorten die in Nederland voorkomen, worden er ongeveer 500 bedreigd. Het beschermen van deze soorten is nodig om de natuur in evenwicht te houden. Soortbescherming in Nederland is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten. Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de soorten en de gebieden waar ze voorkomen.

Wet Natuurbescherming

Om ervoor te zorgen dat de verschillende planten- en diersoorten in de natuur blijven bestaan en kwetsbare soorten niet uitsterven worden ze opgenomen in de Wet Natuurbescherming. De meest bekende beschermde diersoorten zijn vleermuizen, otters en wolven. Maar ook gierzwaluwen, huismussen en vlinders worden beschermd.

Welke soorten worden beschermd?

Het is verboden om de beschermde diersoorten te doden, vangen, of hun nesten te verstoren. Ook de beschermde plantsoorten mogen niet opzettelijk worden geplukt. Maar welke soorten worden beschermd?

Vogels

Alle vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De Wet Natuurbescherming biedt bescherming aan alle inheemse vogels en hun belangrijkste leefgebieden. Zoogdieren Er zijn 33 soorten zoogdieren die middels de wet beschermd worden. Dit zijn de volgende dieren:

 • Aardmuis

 • Boommarter

 • Bosmuis

 • Bunzing

 • Damhert

 • Das

 • Dwergmuis

 • Dwergspitsmuis

 • Edelhert

 • Eekhoorn

 • Egel

 • Eikelmuis

 • Gewone bosspitsmuis

 • Gewone zeehond

 • Grote bosmuis

 • Grijze zeehond

 • Haas

 • Hermelijn

 • Huisspitsmuis

 • Konijn

 • Molmuis

 • Ondergrondse woelmuis

 • Ree

 • Rosse woelmuis

 • Steenmarter

 • ​Tweekleurige bosspitsmuis

 • Veldmuis

 • Veldspitsmuis

 • Vos

 • Waterspitsmuis


 • Wezel

 • Wild zwijn

 • WoelratVlinders

Het bestaan van vlinders wordt ook bedreigd, in Nederland komen er al veel minder soorten vlinders voor. De wet heeft 23 soorten dagvlinders opgenomen, waaronder de kleine heivlinder, grote vos en grote vuurvlinder.

Libellen

In totaal worden er 8 soorten libellen opgenomen in de Wet Natuurbescherming. De bosbeekjuffer, donkere waterjuffer en Kempense heidelibel worden allemaal beschermd.

Amfibieën

Ook amfibiesoorten staan in de lijst, in Nederland worden 8 soorten beschermd:

 • Alpenwatersalamander

 • Bruine kikker

 • Gewone pad

 • Kleine watersalamander

 • Meerkikker

 • Middelste groene kikker

 • Vinpootsalamander

 • Vuursalamander

Vissen

De vissoorten die genoemd worden in de Wet Natuurbescherming zijn de beekdonderpad, beekprik, elrits, Europese rivierkreeft, gestippelde alver, grote modderkruiper en de kwabaal.

Reptielen en kevers

De Wet Natuurbescherming beschermd 4 soorten reptielen, namelijk de adder, hazelworm, levendbarende hagedis, ringslang. En één keversoort, namelijk het vliegend hert.

Planten

De Wet Natuurbescherming bevat ook regels voor de bescherming van plantensoorten. In totaal zijn er 76 soorten planten opgenomen in de Wet Natuurbescherming. Enkele soorten die genoemd worden zijn de kleine schorseneer, akkerboterbloem en blaasvaren.

Comments


bottom of page